Przebarwienia Zębów, skaling i polishing.

Przyczyną większości chorób przyzębia jest brak hi­gieny jamy ustnej. Niesie to za sobą implikacje estetyczne.Nawet wtedy gdy pacjent rozpocznie leczenie periodontologiczne, bardzo trudno jest zlikwidować rozbieżności pomiędzy utrwalonymi na­wykami pacjenta a oczekiwanym sposobem szczot­kowania zębów. Dużą rolę odgrywają tu czynniki osobowości i samodyscypliny. Chory musi sobie zdawać sprawę z jego wpływu na stan własnych zębów. Elementem niedocenianym bywa też osobowość lekarza, jego kultura i dar przekonywania.

Stwierdzenie „nie myje pan/pani zębów” zraża pacjenta i sprawia, że jego, być może jeszcze nieu­dolne, próby zabiegów higienicznych zostają zanie­chane. Jakże inaczej brzmi „musimy zmienić tech­nikę szczotkowania lub ją poprawie„. W tym miej­scu trzeba też wspomnieć o wytrwałości w swoich działaniach, zarówno pacjenta, jak i lekarza. Efek­tywność zabiegów higienicznych wyraźnie maleje z czasem. Dlatego wizyty i zabiegi kontrolne są obo­wiązkiem obydwu stron.

Pacjent zgłaszający się do lekarza często czyni to z powodów estetycznych. Kamień i płytka nazębna bywają widoczne gołym okiem przy mówieniu lub uśmiechu. Spośród trzech przyczyn przebarwień – plam powiece liniowych, płytki i kamienia oraz plam głębokich, strukturalnych – omówione zosta­ną dwie pierwsze. Są one do usunięcia przez periodontologa.

PRZEBARWIENIA TRWAŁE

Dość skompliko­waną sytuacją dla lekarza i pacjenta są przebarwie­nia po leczeniu stanów zapalnych związkami chlorheksydyny, wyciągami ziołowymi (kora dębu), czy roztworem wody utlenionej. Oczywiście powstają one jako efekt niedostatecznego oczyszczania zę­bów (przebarwiają się pozostałości płytki bakteryj­nej). Powinno się o tym poinformować pacjenta ce­lem uniknięcia niepotrzebnych napięć podczas le­czenia. U osób starszych przebarwienia po czynni­kach zewnętrznych mogą mieć charakter trwały, ponieważ dostają się do struktur twardych tkanek zęba z powodu ich mikropęknięć. Leczenie tych ostatnich oraz innych trudno oczyszczalnych prze­barwień jest dzisiaj stosunkowo łatwe. Na rynku jest cały szereg past do zębów ze związkami wybie­lającymi. W przypadkach trudniejszych propono­wane jest stosowanie profesjonalnego wybielania zębów w gabinecie lub pod nadzorem lekarza, z zastosowa­niem związków nadtlenku karbamidu czy wodoru.

PRZEBARWIENIA POWIERZCHOWNE

Są to przede wszystkim przebarwienia po kawie, her­bacie, czerwonym winie, paleniu tytoniu czy le­kach. Powinny być one usuwane w trakcie mycia zębów – co bywa trudne – lub podczas okresowej kontroli stomatologicznej.

Share:

Dodaj komentarz